slide6 slide5 slide4 slide3 slide2 slide1
Банско кръстопът на цивилизациите

Град Банско е световно известен курорт и предпочитана дестинация и притегателен център за хиляди български и чуждестранни туристи.

Банско кръстопът на цивилизациите

Велянова къща

Банско кръстопът на цивилизациите

Рилски метох

Банско кръстопът на цивилизациите

Банската художествена школа - едно от най-ярките проявления на българската култура през XVIII и XIXв.

Банско кръстопът на цивилизациите

Археологически комплекс Свети Никола

Банско кръстопът на цивилизациите

Ситан кале

Веляновата къща е емблематична за величието,икономическия просперитет и духовния стремеж на банскалии в епохата на Възраждането.Тя е илюстрация на...
Утвърдената като недвижима културна ценност с местно значение сграда на бившия женски метох е известна като най-раннната изцяло запазена и точно датирана,...
Разнолика е легендата за началото на Банско. Кой и кога е поставил първия камък, откъде е дошъл?... Многото векове са отнели от паметта на преданията и там е останало...
Наследници сме на необикновено богато културно-историческо наследство, което само по себе си е една загадка. Тя се съдържа във въпроса: как така през Българското...

Този сайт е създаден в рамките на BG161РО001/3.1-03/2010/011 „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско- БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Банско и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.