Контакти

Контактна форма

Please enter name ! Please enter email address ! Please enter valid email address ! Please enter message !

Свържете се с нас

Музеен комплекс Банско 

Тел.: 0749/ 831 32;
0749/883 03;
0749/883 04 
е-mail: mk_bansko@mail.bg 
 
Адрес: гр.Банско,
пл.”Никола Вапцаров” № 3 

Посетителски информационен център 

Банско, пл.”Възраждане” 4
Тел: 0749 88580 / 0888 251095
email: infocenter@bansko.bg

Работно време:
Понеделник-Петък 9.00-18.00 ч.
Събота 10.00-18.00 ч
Неделя 10.00-14.00 ч.

.

.

Този сайт е създаден в рамките на BG161РО001/3.1-03/2010/011 „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско- БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Банско и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.