Новини

Nov
11

Официално откриване на атракциите

Имаме удоволствието да ви поканим на официалното откриване на обновените и реставрирани туристически атракции в град Банско. Успешно приключиха  строително-монтажните  и реставраторски дейности на археологически обекти   „Свети Никола” и  „Ситан кале” , комплекс “Велянова къща” и  комплекс “Рилски Метох”. 

Виж повече
Oct
28

През ноември Банско показва обновените си архитектурни обекти и исторически атракции

Популярният зимен курорт Банско е на път да се превърне и в истинско културно средище, с европейска визия. Вече три месеца продължават реставрацията на "Велянова къща" и "Рилски метох", както и  на археологическите обекти "Свети Никола" и "Ситан Кале" , които ще бъдат превърнати в европейски туристически атракции. 

Виж повече

Този сайт е създаден в рамките на BG161РО001/3.1-03/2010/011 „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско- БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Банско и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.