Новини

Oct
28

Популярният зимен курорт Банско е на път да се превърне и в истинско културно средище, с европейска визия. Вече три месеца продължават реставрацията на "Велянова къща" и "Рилски метох", както и  на археологическите обекти "Свети Никола" и "Ситан Кале" , които ще бъдат превърнати в европейски туристически атракции. През октомври се очаква да приключат реставрационните дейности, а през ноември – сторителните. До момента, четирите туристически атракции се посещават годишно от хиляди хора, като се очаква след обновяването им техният брой да бъде увеличен многократно.

Този напредък беше отчетен на специална пресконференция в рамките на проект „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско- БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ”  договор № BG161PO001/3.1-03/2010/011. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие , от държавния бюджет на Република България и община Банско.

Археологическите разкопки на „Ситан кале” доказват, че през 6-7 век мястото е било селище с богата духовна и материална култура, а  проучванията на „Свети Никола” са истинска изненада за учените. Там, по долината на река Места, още през 2 век пр. н. ера  е имало град с много богата търговска дейност. 

„Рилски метох” и „Веляновата къща” вече няма да са само музеи, а място за общуване с туристите и начин да се отговори най-пълно на техните интереси.

Този сайт е създаден в рамките на BG161РО001/3.1-03/2010/011 „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско- БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Банско и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.