Новини

Nov
11

Имаме удоволствието да ви поканим на официалното откриване на обновените и реставрирани туристически атракции в град Банско. Успешно приключиха  строително-монтажните  и реставраторски дейности на археологически обекти   „Свети Никола” и  „Ситан кале” , комплекс “Велянова къща” и  комплекс “Рилски Метох”. 

Направените нови инвестиции ще бъдат отчетени след това и на заключителна пресконференция в рамките на схема BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.1-03/2010/011 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Финансирана от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Опознавателна обиколка за журналисти– 9.00 часа– тръгване от паркинга на община Банско (осигурен транспорт за всички потвърдили участие до 12,00 часа на  15.11.2013 г. на тел 0749/88650).

Официалното откриване ще се състои на 18.11.2013 в Посетителски информационен център.

Пресконференцията ще започне от 12,00 часа .

Очакваме ви ! 

Веляновата къща  е строена през 18 век. Обявена за недвижима културна ценност с национално значение. Със своите уникални стенописи и дърворезбена украса, къщата няма аналог в българското възрожденско изкуство 

Метохът в Банско е принадлежал отначало към  Хилендарската , а по-късно към Рилската обител . Сградата на Рилския метох е обновена изцяло и е превърната в идеален декор за произведенията на даровитите иконописци. Особенно ценно е осигуряването на достъпна среда за хората с увреждания.

От 2007 г. се провеждат редовни археологически разкопки в местността „Св. Никола“. Резерватът е изключително интересен в научно и културно отношение и неговата реставрация, консервация, експониране и осигуряване на достъпна среда го превръщат в забележителна туристическа атракция.

Крепостта „Ситан кале“ отдавна се е превърнала в един от символите на древната и белязана от достолепие история на Банско. Откритите фрагменти от битова керамика, оръжия,  монети, ключ от портата към стражевата кула и др. свидетелствуват за активния живот на многобройното население на „Ситан“ от античността до късното Средновековие.

Този сайт е създаден в рамките на BG161РО001/3.1-03/2010/011 „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско- БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Банско и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.