Банско - КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ

Ситан кале

Разнолика е легендата за началото на Банско. Кой и кога е поставил първия камък, откъде е дошъл?... Многото векове са отнели от паметта на преданията и там е останало да блуждае само едно име – бан Банко. Като спомен от далечното минало,  разказващ за някогашното могъщество на българския бан, останало само името, претворено в звучното название Банско. Надживели съдбата и хората, руините на „Ситан кале” показват къде навярно е било седалището на местния владетел. 

По стратегическото си значение крепостта „Ситан” е била една от най-големите и най-важните по течението на р. Места. Византийския хронист Кедрин я описва като „забележителен град”, свидетелство за нейната значимост в онова далечно време и ролята й на многобройно военно селище. 

Този сайт е създаден в рамките на BG161РО001/3.1-03/2010/011 „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско- БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Банско и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.